Zamówienia Publiczne

Zawieranie umów z podmiotami wydatkującymi finanse publiczne poprzedzone jest zawiłą i sformalizowaną procedurą, którą należy pokonać celem złożenia poprawnej pod w względem formalnym ofertę. Niejednokrotnie złożenie oferty jest dopiero początkiem rywalizacji o uzyskanie zamówienia publicznego. Kancelaria zapewnia pomoc w uczestnictwie w postępowaniu przetargowym.

Doradztwo prawne związane z zamówieniami publicznymi obejmuje zagadnienia postępowania przetargowego, postępowania odwoławczego oraz sporów wynikłych w toku wykonywania zamówienia, przede wszystkim:

  • Analizę formalno-prawną dokumentacji przetargowej, SIWZ, wzorców umownych, programów funkcjonalno-użytkowych, ocenę ryzyka i sporządzanie opinii prawnych,
  • Opiniowanie umów już zawartych, reprezentacja w sporach wynikłych w toku wykonywania umowy, renegocjacja umów i zamówień dodatkowych,
  • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów o udzielnie zamówień publicznych, umów z podwykonawcami,
  • Umowy konsorcjum wykonawców – przygotowanie, analiza prawna, rozliczenia wzajemne, spory pomiędzy kontrahentami,
  • Sporządzenie odwołań i pism procesowych, reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Uczestnictwo w procedurze udzielania zamówień publicznych oraz pracach komisji przetargowych,
  • Stałe doradztwo dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotów udzielających zamówień.